ربات جابجا کننده رایزر آبپاش و اندازه گیری رطوبت خاک

ربات جابجا کننده رایزر آبپاش و اندازه گیری رطوبت خاک به شماره ثبت 109953 مورخ 1402/07/17

ثبت و اختراع شاهرخ قلاوند