پرسنل همکار از گذشته تا کنون

پرسنل همکار از گذشته تا کنون صفحه یک 

 

شاهرخ قلاوند مدیر عامل

مرحوم دکتر امیر قلاوند

ایرج قلاوند

سارا موسی نژاد

همایون نوایی

نادر یزد آبادی

حمیدرضا شیرازی

میلاد هاشمی

نگار جهانبازی

نگین قلاوند

رضا زالی زاده

سعید انصاری جعفری

ابوالقاسم کیوانفرد

سعید حاج علی گل

مهربان پولادی