کتاب راهنمای فنون آبیاری تحت فشار

 

ترجمه  کتاب راهنمای فنون آبیاری تحت فشار نوشته آندریاس فوکایدس ( مشاور فائو )

ترجمه تدوین و انتشار شاهرخ قلاوند