مطالعات مرحله دوم بهینه سازی ساختار فیزیکی سد شهید عباسپور- شهرستان مسجد سليمان

 

 

کارفرما

سازمان آب و برق استان خوزستان

 

سد شهید عباس پور در شرق شهرستان مسجد سلیمان واقع گردیده. بهره برداری از تاسیسات سد و جاده ها و ابنیه وابسته در جاده دسترسی به سد موجب فرسوده شدن تاسیسات و ابنیه مذکور گردیده که بدین منظور مطالعات جامع بهینه سازی ساختار فیزیکی سد شهید عباسپور (کارون 1) جهت افزایش راندمان، کارایی و بهره وری تاسیسات مذکور در چندین بخش و گزینه های مختلف به شرح زیر مطالعه و پس از تائید گزینه برتر، نقشه های اجرایی و برآورد نهایی تهیه گردید. در ادامه شرح مختصری از مطالعات مذکور آمده است: مطالعات علاج بخشی نشست پل کیلومتر 080+0 جاده ارتباطی نیروگاه به Swithch Yard و اجزاء متعلقه آن. مطالعات بازسازی و مرمت لاینینگ گالری های سد شهید عباسپور. مطالعات بازسازی و مرمت سیستم روشنایی گالری های سد شهید عباسپور.