خدمات مهندسي مرحله سوم نظارت بر احداث سازه‌هاي آبخيزداري حوزه شهري شهرستان ايذه

 

 

برآورد اولیه

هزینه اجرای طرح :4/580/000/000 ریال

 

کارفرما

اداره کل آبخیزداری و منابع طبیعی استان خوزستان

 

اراضي مذكور به مساحت 8000 هكتار در حوزه شهري شهرستان ايذه و در شمال شرق استان خوزستان قرار گرفته است. توپوگرافي منطقه مطالعاتي كوهستاني ميباشد. پس از انجام مطالعات مرحله اول و دوم که شامل: بررسي موجود منطقه مطالعاتي - انجام مطالعات پايه - انجام مطالعات سنتز و برنامه‌ ريزي - ارائه توصيه‌هاي پژوهشي و مطالعاتي - پيش بيني‌ اثرات اجرايي طرح - ارائه راهكارهاي ارزيابي طرح پس از اجرا و طرحهاي آبخيزداري پيشنهاد و برآورد گرديده است. از اهدف طرحهاي مذكور ميتوان به مواردي چون كاهش اثرات فرسايش و تخريب اراضي – حفاظت منابع آب و خاك – حفاظت مراتع و جنگلها – تغذيه مصنوعي سفره‌هاي آبهاي زير زميني و غيره را نام برد. در طرح مذكور احداث سازه‌ آبخيزداري بندهاي خشكه‌چين و گابيوني با احجامي چون خشكه چيني و گابيون بندي با سنگ و سيمان به مرحله اجرا درآمده است.