خدمات مهندسي مرحله سوم نظارت بر احداث سازه‌هاي آبخيزداري حوزه چهاربيشه مرغاب در محدوده شهرستان ايذه

 

 

هزینه اجرای طرح :4/875/164/938 ریال

 

 

کارفرما

اداره کل آبخیزداری و منابع طبیعی استان خوزستان

 

اراضي مذكور به مساحت 5065 هكتار در منطقه چهار بيشه مرغاب از توابع شهرستان ايذه و در شمال شرق استان خوزستان قرار گرفته است. توپوگرافي منطقه مطالعاتي كوهستاني ميباشد. پس از انجام مطالعات مرحله اول و دوم که شامل: بررسي موجود منطقه مطالعاتي - انجام مطالعات پايه - انجام مطالعات سنتز و برنامه‌ ريزي - ارائه توصيه‌هاي پژوهشي و مطالعاتي - پيش بيني‌ اثرات اجرايي طرح - ارائه راهكارهاي ارزيابي طرح پس از اجرا، طرحهاي آبخيزداري پيشنهاد و برآورد گرديده است. از اهدف طرحهاي مذكور ميتوان به مواردي چون كاهش اثرات فرسايش و تخريب اراضي – حفاظت منابع آب و خاك – حفاظت مراتع و جنگلها – تغذيه مصنوعي سفره‌هاي آبهاي زير زميني و غيره را نام برد. در طرح مذكور احداث سازه‌ آبخيزداري بندهاي گابيوني با گابيون بندي به حجم 2800 متر مكعب به مرحله اجرا درآمده است.