مطالعات امکان سنجی و مکانیابی توسعه باغات در منطقه

 

 

کارفرما

اداره کل آبخیزداری و منابع طبیعی استان خوزستان

 

استان خوزستان به مساحت كلي 67130 كيلومتر مربع يكي از مناطق مستعد جهت توسعه باغات ميوه در سطح كشور به شمار مي‌رود. هدف از اين طرح تعيين جايگاه واقعي باغات، معرفي مناطق مستعد و جداسازي اراضي نامناسب براي احداث و توسعه باغات است كه با توجه به شاخص‌ها و نيازهاي اكولوژيكي و محصول باغي اين عمل صورت مي‌پذيرد. در اين طرح اين مهندسين مشاور در مرحله اول به شناخت كلي از درختان ميوه مورد نظر و تعيين نيازهاي اكولوژيكي آنها بعنوان شاخص‌هاي بررسي و پهنه‌بندي مناطق مناسب از غير مستعد پرداخت. براي نيل به اين هدف و استفاده از اطلاعات فوق و تطبيق آن با شرايط آب و هوايي و ميكروكليماتولوژي‌، كليه مطالعات در محيط GIS و با استفاده از نقشه‌هاي رقومي استان ثبت شد. همزمان با اين عمل بررسي در خصوص وضع موجود باغات استان شامل پراكنش محصولات باغي و نقاط متمركز استقرار آنها و سطح تقريبي به تفكيك مناطق گسترش يافت. سپس مطالعات دقيق‌تري با توجه به خصوصيات گياه و قابليت اراضي، منابع آب و خاك انجام و پهنه‌بندي در مقياس 25000/1 با جزئيات بيشتر انجام گرفت. براي مثال نقشه حاضر پهنه‌بندي مناطق مستعد جهت كشت خرما را در سطح استان نمايش مي دهد.