مطالعات مرحله اول و دوم خدمات تفضیلی اجرایی مدیریت پایدار منابع طبیعی و آبخیزداری در محدودة چلو انديكا - شهرستان مسجد سليمان

 

 

کارفرما

اداره کل آبخیزداری و منابع طبیعی استان خوزستان

 

اراضي مذكور به مساحت 16700 هكتار در منطقه چلو انديكا و در شمال شهرستان مسجد سليمان و شمال شرق استان خوزستان قرار گرفته است. توپوگرافي منطقه مطالعاتي كوهستاني ميباشد. هدف از انجام مطالعات مذكور بررسي وضع موجود منطقه مطالعاتي و تعيين پارامترهاي كنترل، بهينه سازي و مديريت منابع طبيعي ميباشد. مطالعات مذكور شامل: 1) بررسي موجود منطقه مطالعاتي 2) انجام مطالعات پايه شامل : الف: مطالعات فيزيوگرافي و توپوگرافي. ب: مطالعات هواشناسي و اقليم. پ: هيدرولوژي آبهاي سطحي و زير زميني، كيفيت آب، مهندسي رودخانه ت: انجام مطالعات اجتماعي ث: انجام مطالعات زمين شناسي و ژئومرفولوژي ج: انجام‌ مطالعات خاكشناسي و قابليت اراضي چ: انجام مطالعات پوشش گياهي ح: مطالعات فرسايش و رسوب خ: مطالعات خدمات زيست محيطي 3) انجام مطالعات سنتز و برنامه‌ ريزي 4) ارائه توصيه‌هاي پژوهشي و مطالعاتي 5) پيش بيني‌ اثرات اجرايي طرح 6) ارائه راهكارهاي ارزيابي طرح پس از اجرا 7) برآورد طرح‌هاي پيشنهادي.