طراحی سیستم انتقال آب و مزارع پرورش ماهی سردآبی محدوده چشمه چال­شه روستای سربازار در محدوده شهرستان مسجدسليمان

 

 

کارفرما

اداره شیلات

 

محدوده طرح د¬رحومه شهرستان اندیکای مسجد سلیمان واقع شده است. هدف از اجرای طرح بررسی وکاربرد استخرهای مدور در مزارع محدوده چشمه ¬چال¬شه می¬باشد. اهداف مورد نظر در این طرح شامل: مبانی طراحی (آبزی پروری، فنی هیدرولیکی)، طراحی استخرهای پرورش بچه ماهی، پیش پروری، طراحی فیلتراسیون پس آب خروجی قبل از ورود به رودخانه، مطالعه و تحلیل درآمد یک واحد پروش، طراحي سيستم انتقال آب از چشمه‌هاي موجود در منطقه به سمت حوضچه‌هاي پرورش ماهي و برنامه‌ريزي جهت بهينه نمودن توليد ماهي مي‌باشد.