خدمات مهندسي مطالعات تفضيلي احداث شبكه آبياري وزهكشي و فضاي سبز طرح توسعه شهرك صنعتي آبادان

 

 

کارفرما

شرکت شهرک هاي صنعتي

 

شهرك صنعتي شهرستان آبادان به وسعت حدود 950 هكتار كه داراي فضاي سبزي به ميزان 200 هكتار مي باشد.فضای سبز موجود در شهرك صنعتي مورد بررسي جهت زیبا سازی و آلودگی زدایی و تولید اکسیژن احداث گردیده است. منبع تأمين آب آبياري فضاي سبز شهرك صنعتي آبادان که بصورت آبياري سطحي مي‌باشد را رودخانه اروند تشکیل می دهد.طراحي لوله ها به دو قسمت شامل شبكه اصلي و شبكه فرعي تقسيم گرديده است. شبكه اصلي شامل لوله پلي اتيلن با اقطار200،180،160،145،125،110 ميليمتر وشبكه فرعي شامل لوله پلي اتيلن با اقطار 32،40،50،60،75و90 ميليمتر جهت آبرساني به فضاي سبز موجود طراحي گرديده اند. آب رود خانه اروند از طریق اسکله 7 وارد شهرك می گردد مطالعات مذکور با هدف آبگیری و انتقال آب از رود خانه اروند جهت آبیاری فضای سبز شهرك انجام گردیده است. فضای سبز کنونی 200 هکتار و توان توسعه تا 250 هکتار را دارد. به جهت بالا بودن تراز آب زير زميني وبرطرف نمودن مشكل شور شدن و خالي شدن خلل وفرج موجود در خاك از آب، عمليات زهكشي انجام گرفته وبراي طراحي زهكش از لوله هاي لترال با پوشش مواد آلي بر اساس گراديان هيدروليكي وبا توجه به نمودار دانه بندي خاك وبا محاسبه D50 خاك منطقه استفاده گرديده است. در نهايت وجهت انتقال آب زهدار به نقطه خروجي (قسمت انتهايي شهرك) از طراحي كانال به روش CSDP با دبي m3/sec 1.78 انجام گرفته كه با توجه به بررسي شيب منطقه بصورت ثقلي قابليت خروج از منطقه را دارا بوده است.