مطالعات مرحله اول و دوم احداث 550 هکتار کمربند فضای سبز شهر آبادان

 

 

کارفرما

شهرداری آبادان