مطالعات مرحله اول و دوم فضای سبز استادیوم کوی نیرو ـ سازمان آب و برق خوزستان

 

 

کارفرما

سازمان آب و برق استان خوزستان

 

مطالعات تفضيلي طرح مجتمع ورزشي استاديوم ورزشي آبادان و خرمشهر در بخش طراحي شبكه آبياري و سيستم‌هاي آبياري تحت فشار متناسب با طرح- طراحي و مطالعه احداث فضاي سبز استاديوم اعم از فضاي سبز مجمتع و همچنين زمين چمن استاديوم مطابق با شرح خدمات ابلاغ شده از سوي كارفرما به مشاور، نظارت بر نحوه اجراي طرح شامل عمليات خاكبرداري و خاكريزي،‌ احداث شبكه آبياري تحت فشار و نظارت بر عمليات اجرايي پيمانكار- احداث فضاي سبز اعم از عمليات كاشت و نگهداري نهال‌ها و درختچه‌هاي فضاي سبز مجتمع- اجراي چمن استاديوم و تكميل كارهاي جانبي طرحدر بخش ابنيه فني و احداث فنس و كارهاي محوطه‌سازي هر دو مجتمع استاديوم، (ابعاد زمين چمن 145×270 و 110× 109 متر)