مطالعات طرح خط انتقال پساب تصفیه خانه سربندر و تاسیسات سربندر

 

 

کارفرما

سازمان آب و برق استان خوزستان

 

تصفیه خانه آب سربندر 1 در موقعیت جغرافیایی X = 314638 و Y = 3380073 و تصفیه خانه آب بندر امام (سربندر1)در موقعیت جغرافیاییX =312754 و Y = 3383342 قرارگرفته است. بدلیل تخلیه پساب خروجی در اثر Backwash فیلتراسیون ها لازم است پساب مذکور بوسیله خط لوله از محدوده شهری خارج ودر حوضچه جذبی طراحی شده تخلیه گردد. خط انتقال مورد مطالعه که از جنس پلی اتیلن و به قطر 400 میلیمتر با استفاده از نرم افزار Water Gems طراحی گردیده که با طرح ایستگاه پمپاژ در ابتدای خط جهت طرح سربندر1 با 3 دستگاه الکتوپمپ با دور موتور 1450 ، آبدهی 198 مترمکعب در ساعت،ارتفاع-Head(m) 26.19 متروتوان الکترو موتور 24 کیلو وات و طرح پمپهای سربندر با 3 دستگاه الکتوپمپ با دور موتور 1450 ، آبدهی 198 مترمکعب در ساعت،ارتفاع-Head(m)36.78 متروتوان الکترو موتور 22 کیلو وات انجام گردید. جهت انتقال خط طراحی شده 2 گزینه قابل ارائه و پیشنهادبوده که گزینه اول استفاده از سیستم لوله رانی (پایپ جکینگ) و عبور لوله از زیر اتوبان و گزینه دوم استفاده از کیسینگ بتنی موجود که در حال حاضر جهت تخلیه پساب های سطحی در حال بهره برداری می باشد وبا لحاظ طرح فنی ارائه شده ومقایسه اقتصادی استفاده از Pipe jacking جهت طرح نهایی در نظر گرفته شد.