نظارت و بازنگری طرح تامین آب کاکارضا به ظرفیت m2/s جهت تامین آب شهر خرم آباد و 8000 هکتار اراضی پایاب (شامل 2خط لوله 1800 میلیمتر و احداث تونل و کانال انتقال آب)

 

 

کارفرما

شرکت آب منطقه ای استان لرستان

 

پروژه سامانه انتقال آب از تونل کاکا رضا در راستاي تأمين آب شهروندان محترم شهر خرم‌آباد با هزينه‌اي بالغ بر نود ميليارد ريال طراحي و اجرا گردید. اين پروژه آب را از رودخانه كاكارضا جهت مصرف آب آشاميدني شهر خرم‌آباد و همچنين آبياري اراضي پشت مخملكوه منتقل مي‌كند. با احداث بند انحرافي روي رودخانه كاكارضا و انحراف آب با دبي m3/s 15 به كانال انحرافي، آب وارد تونل اول پروژه كاكارضا مي‌شود. تونل اول با طولي معادلm 3000 آب را با دبي m3/s 15 وارد ابتداي درآپ واقع در ابتداي سيفون معكوس طرح كاكارضا مي‌نمايد. مطابق طرح اوليه : جريان آب توسط دو خط لوله mm 1800 از جنس GRP و فولادي به طول m 4200 آب را به دهانه ورودي تونل دوم كاكارضا مي‌نمايد.در اين دو خط انتقال تركيب قرارگيري لوله‌هاي GRP و فولادي به شرح زير مي‌باشد: از كيلومتر 200+0 تا كيلومتر 732+0 Steel از كيلومتر 732+0 تا كيلومتر 1000 GRP از كيلومتر 1000 تا كيلومتر 992+2 GRP از كيلومتر 992+2 تا كيلومتر 344+3 Steel . انتهاي اين دو خط لوله به ابتداي تونل انحراف دوم كاكارضا به طول m600 ختم مي‌گردد. تونل دوم آب را از انتهاي سيفون معكوس به ابتداي كانال انتقال طرح كاكارضا وارد مي‌كند. كانال طرح كاكارضا با طولي معادل m 6500 و ظرفيت دبي معادل m3/s 15 قطعه آخر سامانه انتقال آب رودخانه كاكارضا (قطعه اول) مي‌باشد. در طرح اولیه بیش از 60 درصد لوله های مورد اشاره در طرح از جنس GRPدرنظر گرفته شده است که با توجه به بررسی های فنی-اقتصادی این مهندسین مشاور وتجربه طراحی واجرای این لوله در چندین طرح اجرایی وتوجه به این نکته که اجرای این جنس لوله در طرح سامانه انتقال کاکا رضا با اختلاف ارتفاع بیش از 100 متروبا فشار بعضاً بیش 100 مترطرح گردیده است واینکه طرح های آبرسانی با این وسعت با افق بیش از 25 سال در نظر گرفته می شود، استفاده از لوله مذکور بصورت کامل از جنسSteel.در نظر گرفته واجرا گردید. همچنین بدلیل کوهستانی بودن مسیر ونیاز به پوششی با توانایی ضرائب اطمینان بالاترکانال بتنی بصورت باکس مسلح طراحی مجدد واجراء گردید.