خدمات مهندسی مطالعات تفضیلی احداث شبکه زهکشی ودفع آبهای سطحی پالایشگاه نفت آبادان

 

 

کارفرما

شرکت پالایش نفت آبادان

 

پالایشگاه آبادان در قسمت شرقی جاده آبادان به طرف خرمشهر و در پایین دست جاده رود خانه اروند قرار گرفته است. این پالایشگاه به وسعت حدود493 هکتار قدیمی ترین پالایشگاه مناطق نفت خیز جنوب می باشدکه به دلیل تراز بالای آب منطقه وعدم وجود شبکه زهکشی وسیستم تخلیه رواناب، عدم کارایی شبکه فضای سبز و خوردگی و فرسایش بالای سیستم های موجود در منطقه را موجب شده است. بدین منظور و جهت طراحی سیستم زهکش زیرزمینی مطالعات وبررسی شرایط ژئوتکنیکی خاک منطقه مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به هدایت هیدرولیکی خاک مورد مطالعه، طراحی لوله های لترال جهت کارگذاری زهکش زیرزمینی انجام ودر عمق 1 متری وبه طول نهایی 6000 متر انجام گردید. طراحی کانالهای روباز جهت جمع آوری آب لوله های لترال و دفع آبهای سطحی با توجه به حوضه بندی کل محدوده طرح به میزان 4 ناحیه هیدرولوژیکی و محاسبه میزان بارش-رواناب حوضه ها انجام گردید ودر نهایت با ارائه دستورالعمل بهره برداری شبکه راندمان شبکه مورد بررسی قرار گرفته وجهت بهینه سازی شبکه فضای سبز ارائه گردیده است.