كاليبراسيون سازه‌هاي اندازه‌گيري حجمي آب شبكه آبياري حميديه و قدس در محدوده شهرستان حميديه

 

 

کارفرما

سازمان آب و برق استان خوزستان

 

شبكه آبياري حميديه و قدس در محدودة شهرستان حميديه قرار دارد. شبكة مذكور جهت تحويل آب به مزارع و كشاورزان داراي سازه‌هاي اندازه‌گيري حجمي آب مي‌باشد. در اين طرح مطالعات زير جهت كاليبراسيون سازه‌هاي فوق‌الذكر صورت پذيرفت:
 1- بررسي و كنترل و تعميرات وضع موجود سازه‌هاي اندازه‌گيري به لحاظ بازسازي و براساس نقشه‌هاي Asbuilt و استانداردهاي معتبر
 2- اندازه‌گيري آبدهي هر سازه در رقوم‌هاي سطح آب مختلف (30، 60، 100 درصد گشودگي دريچه‌ها)
 3- برآورد و محاسبات مربوط به استخراج منحني‌هاي دبي حداقل براي هر سازه و كنترل آنها با جدول‌هاي طراحي اوليه و نهايتاً كاليبراسيون دريچه‌ها
 4- محاسبات مربوطه ضريب كاليبراسيون جهت هر يك از سازه‌ها