كاليبراسيون سازه‌هاي اندازه‌گيري حجمي آب شبكه آبياري اوان در محدودة شهرستان انديمشك

 

 

کارفرما

سازمان آب و برق استان خوزستان

 

شبكه آبياري اوان در غرب شهرستان اندیمشک واقع گردیده است. شبكة مذكور جهت تحويل آب به مزارع و كشاورزان داراي سازه‌هاي اندازه‌گيري حجمي آب مي‌باشد. در اين طرح مطالعات زير جهت كاليبراسيون سازه‌هاي فوق‌الذكر صورت پذيرفت:
1- بررسي و كنترل و تعميرات وضع موجود سازه‌هاي اندازه‌گيري به لحاظ بازسازي و براساس نقشه‌هاي Asbuilt و استانداردهاي معتبر.
2- اندازه‌گيري آبدهي هر سازه در رقوم سطح آب مختلف (30، 60، 100 درصد گشودگي دريچه‌ها)
3- برآورد و محاسبات مربوط به استخراج منحني‌هاي دبي حداقل براي هر سازه و كنترل آنها با جدول‌هاي طراحي اوليه و نهايتاً كاليبراسيون دريچه‌ها
4- محاسبات مربوطه ضريب كاليبراسيون جهت هر يك از سازه‌ها