مطالعات مرحله اول و دوم احداث شبکه‌های فرعی آبیاری،تسطیح اراضی وزهکشی زیر زمینی اراضی رعد واقع در کیلومتر 35جاده اهواز – اندیمشک به مساحت حدود600 هکتار

 

 

مطالعات طراحی شبکه های فرعی آبیاری، تسطیح اراضی وزهکشی زیر زمینی اراضی رعد شامل محدوده اراضي رعد واقع در 35 كيلومتري جاده اهواز – انديمشك بين مختصات (3496614 y= و 277183x=)، (3494741 y= و 277239x=)، (3494821 y= و 280967 x=) و (3496603 y= و 280810x=) واقع شده است. مساحت ناخالص اراضي شامل 908 هكتار مي‌باشد كه دو قطعه 85 و 134 هكتار آن جزء مستثنيات بوده و از محدوده اراضي حذف مي‌شود. بنابراين به طور ناخالص محدوده اراضي 680 هكتار بوده و كشت مورد نياز در اين اراضي گياهان ذرت، جو، يونجه توأم با نخل مي‌باشد. جهت تسطیح اراضی از نرم افزارتخصصی Land Development استفاده شده که با نقشه های توپوگرافی منطقه به روش مستقیم زمینی-شبکه قائم الزاویه با فواصل 25×25 متر انجام گردید. طراحی شبکه فرعی با ارائه چند گزینه شامل کانال های بتنی با استفاده از نرم افزارهای مهندسی channel وflow advisor و هیدروفلوم جهت کاهش دبی نشت، محاسبه دبی نشت کانالهای بتنی بروشهای Etchevery ، Subramaniaو طراحی کانالهای زهکش اصلی با تعیین شیب مناسب در جهت تخلیه به نقطه خروجی (Outlet) مسیر انتهایی محدوده طرح-Main Drain مجاور خط آهن- طراحی زهکشها به دو روش ساده (Single) شامل لاترال های لوله ای وزهکش اصلی به صورت کانال خاکی و روش مرکب (Composite) شامل Collector وLateral لوله ای انجام گرديده. مطالعه هیدرولوژیکی حوزه با در نظر گرفتن بارندگی ومیزان نفوذ به وسیله نرم افزار Hec-Ras ومیزان دبی زهکش مجاور راه آهن در مواقع سیلاب توسط نرم افزارMike11 انجام و جهت برآورد احجام از نرم افزار Land ودر پایداری سازه ها با نرم افزارهای تخصصی Sap, Etabs, Safe مورد ارزیابی قرار گرفته است.