مطالعات طراحي كانال‌هاي فرعي شبكه آبياري و زهكشي 4000 هكتاري شادگان واقع در محدوده شهرستان شادگان

 

 

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان

 

شهرستان شادگان در جنوب اهواز و در فاصله 95 كيلومتري از آن قرار دارد. شبكه اصلي آبياري و زهكشي بخشي از اراضي مستعد دشت شادگان، در گذشته مطالعه و اجرا شده است. لذا مطالعات اين مهندسين مشاور جهت طراحي و اجراي شبكه فرعي به وسعت 4000 هكتار از اراضي مذكور مي‌باشد. در اين طرح موارد زير مورد طراحي و بررسي واقع شده است:
1- بررسي و مطالعات پايه مربوط به برنامة زراعي شبكة آبياري شامل مطالعات هواشناسي، هيدرولوژي، خاكشناسي، كشاورزي، نياز آبي و غيره.
2- بررسي نقشه‌هاي كلي و نقشه‌هاي دقيق براساس شبكه‌بندي قائم‌الزاويه جهت انجام مطالعات تسطيح اراضي منطبق بر نقشه‌هاي كاداستر و ميزان شيب مجاز زمين
3- پياده كردن لايوت طرح شبكه آبياري فرعي براساس نقشه‌هاي كاداستر نقشه تسطيح اراضي
4- محاسبه ابعاد هيدروليكي كانال‌هاي فرعي و ناحيه‌بندي مزارع و طراحي كليه سازه‌هاي هيدروليكي مورد نياز از قبيل چك، Road crossing، سيفون، شيب‌شكن، آبگيرهاي زراعي، فلوم و غيره.
5- مطالعه و ارزيابي نتايج آزمايشات ژئوتكنيك و تحليل آن، بررسي امكان تثبيت شرايط ژئوتكنيكي بستر و امكان استفاده از فيلتر جهت لاينينگ كانال‌ها
6- تهيه نقشه‌هاي اجرايي كامل از كل شبكه شامل پلان و پروفيل، ابنيه و برآورد كامل و دقيق طرح