خدمات مهندسی مرحله سوم پروژه بازسازی ولاینینگ بتنی کانال E2 در بازه های D6 – D5 D9 – CH2 وD10 - D9 بزرگترين شبكه آبياري و زهكشي سطحي موجود در كشور به مساحت ناخالص 125000 هكتار(در محدوده شهرستان دزفول)

 

 

برآورد اولیه

هزينه اجراي طرح :38/700/460/000 ريال

 

کارفرما

سازمان آب و برق استان خوزستان

 

شبکه آبیاری دز به وسعت 125000 هکتار در منطقه شهرستان های دزفول اندیمشک و شوش واقع شده است . شبکه آبیاری مذکور به دو بخش شرقی و غربی قسمت شده است وآب مورد نیاز شبکه شرقی توسط کانال E1 به ظرفیت نهایی حدود 90 متر مکعب بر ثانیه تامین می شود. کانال E2 در بسیاری از بازه های مسیر خود خاکی بوده که بازه D5-D6، CH2-D9 به دلیل وضعیت بحرانی بودن آنها و تخریب شدید به مر حله اجرا در آمده است.در طرح حاضر کانال مذکور به ظرفیت 19 متر مکعب در ثانیه و در بازهCH2-D9 و 11متر مکعب بر ثانبه و در بازهD9- D10 مورد بازسازی کامل و لاینینگ بتنی قرار گرفت. احجام عمليات هاي صورت گرفته در اين طرح به شرح زير ميباشند: لاینینگ 1500 متر مکعب، تریمینگ 32000متر مکعب، عملیات خاکی 131000مترمکعب ، لجن برداری 78000 متر مکعب، کانال کنی 87000 متر مکعب،