مطالعات عمليات نگهداري شبكه آبياري و زهكشي 40000 هكتاري عقيلي ، ديمچه و گتوند در محدوده شهرستان‌هاي گتوند و شوشتر

 

 

کارفرما

سازمان آب و برق استان خوزستان

 

طرح مذكور در شمال شهرستان شوشتر و جنوب و غرب شهرستان گتوند در خوزستان واقع شده است. هدف از انجام اين طرح مطالعه و بهسازي و مرمت شبكه آبياري گتوند، عقيلي و ديمچه بوده كه اين موضوع شامل بهسازي وضعيت مديريتي اين شبكه و پايش آن نيز مي‌باشد. مطالعات انجام شده در خصوص طرح مذكور در بندهاي زير خلاصه شده است.
 1- بررسي مطالعات پايه موجود در خصوص شبكه شامل مطالعات آبياري و زهكشي، مكانيك خاك، وضعيت هيدروليكي سازه‌ها و كانال‌هاي شبكه، كشاورزي و برآورد هزينه مرمت و نگهداري دوره‌اي.
2- بررسي عملكرد سازه‌هاي هيدروليكي مهم موجود در شبكه شامل چك‌ها، سيفون‌ها و برآورد هزينه مرمت و نگهداري دوره‌اي و سالیانه
 3- بررسي وضعيت نگهداري كانال‌هاي زهكشي، تأسيسات آبياري، سازه‌هاي هيدروليكي و برآورد هزينه مرمت و نگهداري دوره‌اي و سالیانه
4- بررسي تأسيسات هيدرومكانيكي شبكه شامل تابلوهاي برق، پمپ ‌ها و الكتروموتورها برآورد هزينه مرمت و نگهداري دوره‌اي و سالیانه
5- شناسائي عوامل تخريب كانال‌ها و ابنيه‌هاي هيدروليكي و طراحي‌هاي بهسازي و نهايتاً ارائه مطالعات بهسازي ساختار فيزيكي شبكه به همراه بهينه‌سازي و پايش ساختار مديريت.