مطالعات بهینه سازی و پایش مدیریت شبکه آبیاری دز به مساحت 125000 هکتار به عنوان بزرگترین شبکه آبیاری و زهکشی سطحی در دست بهره برداری در سطح کشور

بزرگترين شبكه آبياري و زهكشي سطحي موجود در كشور به مساحت ناخالص 125000 هكتار

 

کارفرما

سازمان آب و برق استان خوزستان

 

مطالعات بهينه‌سازي مديريت و پايش و بهره‌برداري شبكه آبياري ناحيه شمال (دز) به عنوان بزرگترين شبكه آبياري سطحي كشور به وسعت 125000 هكتار به منظور بهره وري بهينه توسط اين مهندسين مشاور انجام گرديد. در اين راستا اين مشاور به بررسي و ارزيابي روش‌هاي عملياتي بهره‌برداري، تنگناهاي بهره‌برداري و راهكارهاي مقابله با آن پرداخت. كليه جزئيات شبكه را در سيستم GIS ثبت نمود. همچنين نظام و ساختار تشكيلاتي مديريت بهره‌برداري و كليه عوامل مرتبط با آن مورد ارزيابي قرار گرفت. براساس موارد فوق يك مزرعه آزمايشي به عنوان Pilot در سيستم شبكه در نظر گرفته شد و موارد مختلف از جمله ورود و خروج آب جهت بهره‌وري بهينه و مديريت صحيح استفاده از آب در آن بررسي شد. در اين طرح كليه عوامل به منظور پايش مديريت و برنامه‌ريزي آتي در سيستم بهره‌برداري شبكه آبياري دز با استفاده از نرم‌افزار NPAIS شبيه‌سازي گرديد. در نهايت در قالب اين طرح برنامه بهره‌برداري به صورت فرمت‌هاي لازم جهت تدوين چارچوب تشكيلاتي و پيشنهاد امكانات مورد نياز به منظور بهره‌برداري مناسب از سيستم ارائه شد.