خدمات مهندسي مطالعات تفضيلي احداث شبكه آبياري وزهكشي و فضاي سبز طرح شهرك صنعتي خرمشهر

 

 

کارفرما

شرکت شهرک هاي صنعتي

 

شهرك صنعتي شهرستان خرمشهر به وسعت حدود 1127 هكتار كه داراي فضاي سبزي به ميزان 385 هكتار مي باشد.فضای سبز موجود در شهرك صنعتي مورد بررسي جهت زیبا سازی و آلودگی زدایی و تولید اکسیژن احداث گردیده است. منبع تأمين آب آبياري فضاي سبز شهرك که بصورت آبياري تحت فشار طراحي گرديده از رودخانه بهمنشير تشکیل می دهد.طراحي لوله ها به دو قسمت شامل شبكه اصلي وشبكه فرعي تقسيم گرديده است. شبكه اصلي شامل لوله پلي اتيلن با اقطار 355 الي 200 ميليمتربه طول 8650 متر وشبكه فرعي شامل لوله پلي اتيلن با اقطار 160 الي 16 ميليمتر به طول 28 كيلومتر جهت آبرساني به فضاي سبز موجود طراحي گرديده اند. انتقال آب به اراضي با استفاده از احداث يك واحد ايستگاه پمپاژ بر روي رودخانه انجام و سپس توسط ايستگاه پمپاژ شبكه، فشار مورد نياز تامين و آب مورد نياز سيستم آبياري قطره‌اي و باراني به فضاي هاي سبز انتقال مي‌يابند. فضای سبز کنونی 200 هکتار و توان توسعه تا 420 هکتار را دارد. به جهت بالا بودن تراز آب زير زميني وبرطرف نمودن مشكل شور شدن و خالي شدن خلل وفرج موجود در خاك از آب، عمليات زهكشي انجام گرفته وبراي طراحي زهكش از لوله هاي لترال با پوشش مواد آلي بر اساس گراديان هيدروليكي وبا توجه به نمودار دانه بندي خاك وبا محاسبه D50 خاك منطقه و استفاده از نرم افزار Drain mod استفاده گرديده است.در نهايت وجهت انتقال آب زهدار به نقطه خروجي (قسمت انتهايي شهرك) از طراحي كانال با استفاده از نرم افزار CSDP با دبي m3/sec 28/2 انجام گرفته كه با توجه به بررسي شيب منطقه بصورت ثقلي قابليت خروج از منطقه را دارا بوده است.