نظارت بر احداث شبکه آبیاری تحت فشار اراضی گاو خفت اندیکا به مساحت 500 هکتار

 

 

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان