خدمات مهندسي مرحله سوم احداث ايستگاه پمپاژ و شبكه آبياري تحت فشار 750 هکتاری اراضي دشت لالي

 

 

محدوده طرح: اراضي مذكور در محدودة شهرستان لالي واقع شده است. آبگيري طرح از رودخانه تراز به وسيله ايستگاه پمپاژي شامل13 دستگاه الكتروپمپ 3-150-121 w به قدرت 200 كيلووات صورت مي‌پذيرد. احجام عمليات صورت گرفته در اين طرح به شرح ذيل مي‌باشد: نقشه‌برداري و پياده كردن مسير به طول 28190 متر،‌ حمل و مسير لوله پلي‌اتيلن خطوط اصلي و نيمه اصلي 14350 متر، حفاري ترانشه‌ها خطوط قديمي 16944 متر، حفاري ترانشه خطوط اصلي و نيمه اصلي 3523 متر، لوله‌گذاري با لوله‌هاي پلي‌اتيلن 75 ميلي‌متر درون ترانشه 16944 متر، جوش لوله‌هاي پلي‌اتيلن خطوط اصلي و نيمه اصلي به طول 3856 متر