سیستم نظارت بر فعالیت بدن و ارزیابی و تحلیل سطح خدمات پرستاری

سیستم نظارت بر فعالیت بدن و ارزیابی و تحلیل سطح خدمات پرستاری به شماره ثبت 110161 مورخ 1402/08/23

اختراع و ثبت شاهرخ قلاوند