روش آبیاری تکمیلی درختان با هدایت تحت فشار شیره خام بین درختان سازگار

 

روش آبیاری تکمیلی درختان با هدایت تحت فشار شیره خام بین درختان سازگار (  شماره ثبت 107089تاریخ ثبت 10401/03/08 )

جهت آبیاری درختان با استفاده از مازاد ظرفیت تامین آب درختان دیم

اختراغ و ثبت شاهرخ قلاوند