ربات آبیاری جابجاکننده رایزر آبپاش

 

ربات آبیاری جابجاکننده رایزر آبپاش (شماره ثبت 106260تاریخ ثبت 1400/11/10) جهت اتوماتیک کردن آبیاری کلاسیک

اختراع و ثبت شاهرخ قلاوند