02188462882

مهندسین مشاور شــاراب

Sharab Consulting Engineers

تاسیسات آبرسانی و فاضلاب

ارزیابی زیست محیطی تصفیه خانه بزرگ فاضلاب شرق در محدودة شهرستان اهواز

شهر اهواز، مرکز خوزستان درجنوب غربی ایران واقع شده است. این شهر دارای اقلیم گرم و بیابانی و توپوگرافی مسطح می-باشد. تصفیه‌خانه فاضلاب شرق اهواز جهت تصفیه فاضلاب شهری د¬ر جنوب شرقی این شهر ساخته خواهد شد. در طرح ارزیابی زیست محیطی تصفیه‌خانه فاضلاب مذکور ابتدا قوانین و مقررات زیست محیطی موجود در کشور جمع آوری شده و سپس دیدگاههای مختلف تصفیه و دفع فاضلاب مورد بحث قرار گرفته است. در اين طرح وضع موجود زیست محیطی مورد ارزيابي واقع شده و آثار احتمالی طرح مورد بررسي قرار گرفته و روش‌های کاهش اثرات سوء آن نیز ارائه شده است. در انتها مدیریت پایش زیست محیطی و ارزیابی و مدیریت ریسک نيز ارائه شده است.