02122898722 

مهندسین مشاور شــاراب

Sharab Consulting Engineers

شبکه های آبیاری سطحی

مطالعات شبکه فرعی آبیاری  10000 هکتاری میاناب شوشتر (واحد شرقی شقاریج) در محدوده شهرستان شوشتر

اراضي 10000 هكتاري واحد شرقي مياناب (شقاريچ) بخشي از اراضي دشت مياناب بوده كه در 27 كيلومتري جنوب شهرستان شوشتر و بين رودخانه گرگر و شطيط واقع شده است. اراضي نسبتاً مسطح بوده و داراي بافت خاك متوسط تا سبك مي‌باشند. هدف از مطالعات طرح مذكور توسعه بخش كشاورزي با استفاده از روش‌ آبياري سطحي و استفاده بهينه از منابع آب و خاك مي‌باشد. در طرح مذکور موارد زیر مورد بررسی و طراحی قرار گرفته است:
1- بررسی و مطالعات پایه مربوط به برنامه زراعی شبکه آبیاری
 2- بررسی نقشه‌های کلی و نقشه‌های دقیق بر اساس شبکه‌بندی قائم‌الزاویه جهت انجام مطالعات تسطیح اراضی منطبق بر نقشه‌های کاداستر و میزان شیب مجاز زمین
3- پیاده کردن لایوت طرح شبکه آبیاری فرعی بر اساس نقشه‌های کاداستر و نقشه تسطیح اراضی
4- محاسبه ابعاد کانال‌های و ناحیه‌بندی مزارع و طراحی کلیه سازه‌های هیدرولیکی مورد نیاز از قبیل چک، Road crossing، سیفون، شیب شکن، آبگیرهای زراعی، فلوم، سرريزهاي جانبي و غيره
5- مطالعه و ارزیابی نتایج آزمایشات ژئوتکنیک وتحلیل آن، بررسی امکان تثبیت شرایط ژئوتکنیکي بستر و امکان استفاده از فیلتر جهت لاینینگ کانال‌ها
 6- مطالعه و طراحی سیستم زهکشی منطقه منطبق بر شیب اراضی و طراحی کلیه سازه‌های مرتبط با آن
7- تهيه نقشه‌هاي اجرايي و پلان پروفيل مسير كانال‌ها، زهكش‌ها و همچنين تهيه گزارش فني از محدوده طرح