02122898722 

مهندسین مشاور شــاراب

Sharab Consulting Engineers

شبکه های آبیاری سطحی

نظارت بر بازسازی، پوشش بتنی و احداث کانال MR حمیدیه  به ظرفیت  8 متر مکعب در ثانیه (شبکه آبیاری کرخه و شاوور)

محدوده طرح در حومه شهر حميديه در كيلومتر 5 قرار دارد. هدف طرح، ترميم و بازسازي كانال MR می باشد کانال مذکور به ظرفیت حدود8متر مکعب بر ثانیه بصورت خاکی بوده كه در محل‌هایي دچار آسیب و نشت زیاد گردیده است ، در این راستا مطالعات واجرای طرح لاینینگ کانال مذکور که دارای خاک نا متعارف بود انجام شد. در این راستا از سیستم مسلح کردن خاک بستری مناسب جهت اجرای لاینینگ تهیه گردید. احجام عمليات هاي صورت گرفته در اين طرح به شرح زير ميباشند: لاينينگ كانال‌ها،پوشش بتني شامل سنگي و بتني، عمليات خاكي m3 120000، عمليات بتني m3 22000.