02122898722 

مهندسین مشاور شــاراب

Sharab Consulting Engineers

شبکه های آبیاری سطحی

كاليبراسيون سازه‌هاي اندازه‌گيري حجمي آب شبكه آبياري ويس در محدوده شهرستان اهواز

شبكه آبياري ويس در محدودة شمال شرق شهرستان اهواز و به فاصله حدود 20 كيلومتري آن قرار دارد. شبكة مذكور جهت تحويل آب به مزارع و كشاورزان داراي سازه‌هاي اندازه‌گيري حجمي آب مي‌باشد. در اين طرح، مطالعات زير جهت كاليبراسيون سازه‌هاي فوق‌الذكر صورت پذيرفت:
 1- بررسي و كنترل و تعميرات وضع موجود سازه‌هاي اندازه‌گيري به لحاظ بازسازي و بر اساس نقشه‌هاي Asbuilt و استانداردهاي معتبر
 2- اندازه‌گيري آبدهي هر سازه در رقوم سطح آب مختلف (30، 60، 100 درصد گشودگي دريچه‌ها)
 3- برآورد و محاسبات مربوط به استخراج منحني‌هاي دبي حداقل براي هر سازه و كنترل آنها با جدول‌هاي طراحي اوليه و نهايتاً كاليبراسيون دريچه‌ها
 4- محاسبات مربوطه ضريب كاليبراسيون جهت هر يك از سازه‌ها