02122898722 

مهندسین مشاور شــاراب

Sharab Consulting Engineers

شبکه های آبیاری تحت فشار

نظارت بر احداث شبکه آبیاری تحت فشار اراضی گاو خفت اندیکا به مساحت 500 هکتار