02122898722 

مهندسین مشاور شــاراب

Sharab Consulting Engineers

شبکه های آبیاری تحت فشار

خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم توسعه 500 هکتار شبکه آبیاری تحت فشار شرکت تعاونی تولید بوستان شهرستان شوشتر

اراضی مذکور به مساحت 500 هکتار بعنوان بخشي از اراضی تحت توسعه شرکت تعاونی تولید بوستان بوده و در جنوب شرقی شهرستان شوشتر و در مجاورت رودخانه گرگر قرارگرفته است. وضعیت اراضی مسطح بوده و دارای بافت لومی شنی می‌باشند. آب مورد نیاز اراضی از رودخانه گرگر با احداث یک واحد ایستگاه پمپاژ آبگیر، تأمین و توسط خطوط لوله پلی اتیلن به حوضچه ذخیره بتنی در مرکز ثقل واحد عمرانی انتقال و سپس توسط ایستگاه‌های پمپاژ تحت فشار و خطوط لوله پلی اتیلن از قطر 315 الی 75 شامل520 شیر فلکه و 6800 شیر خودکار و 195 آبپاش 12 متر مکعب در ساعت به اراضی انتقال و توسط سیستم آبیاری تحت فشار به روش کلاسیک ثابت با پاشنده متحرک با دبی 12 متر مکعب در ساعت در سطح شبکه توزیع می‌گردد.