02188462882

مهندسین مشاور شــاراب

Sharab Consulting Engineers

شبکه های آبیاری تحت فشار

خدمات مهندسی مشاوره مطالعات نظام‌های بهره‌برداری از شبکه‌  آبیاری تحت فشار 6500 هکتاری اراضی شرق رودخانه گرگر در محدودة شهرستان شوشتر شامل 23 ایستگاه پمپاژ و خطوط لوله 75 الی 1200 میلیمتری

اراضی طرح به مساحت 6500 هکتار در فاصله 50 الی 56 کیلومتری جنوب شرقي شهرستان شوشتر در سمت چپ رودخانه گرگر و در دو طرف جاده اهواز – مسجد سلیمان واقع گردیده‌اند. جهت بهره برداری از شبکه آبیاری تحت فشار، ایستگاههای پمپاژ و اراضی طرح با توجه به تشکیل تعاونی‌های تولید چهارگانه اراضی شرق گرگر که مشتمل بر 396 بهره بردار میباشد، مطالعات بررسی وضع موجود – بررسی های فرهنگی و اجتماعی – منابع انسانی – بررسی وضعیت مالکیت و ارزش – کشاورزی و دامپروری – مسائل اقتصادی و مالی – مدیریت بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبیاری – تاسیسات آبیاری – مسائل زیست محیطی – نحوه ارتباط بهره‌برداری با ارگانهای مربوطه در منطقه عملیات اجرایی – ایجاد تشکلهای آب بران تاسیسات آبیاری و تهیه برنامه و دستور العمل های بهره برداری و نگهداری انجام گردیده است.